هویج


درباره ی این جاندار:

توضیحات
توضیحات

 هویج توسط جراح ماهی ها خورده می شود،اما اکثر جراح ماهی ها از آن استقبال نمی کنند.

آنها میگوی آب شور، کاهو و موز ... را ترجیح می دهند.

با این وجود، شما می توانید آن را امتحان کنید ... و اگر حتی یکی از حیوانات شما از آن استقبال کرد، می توانید رژیم غذایی ماهی را غنی سازی کنید.
لطفا هویج را بشویید و سپس سطح آن را خراش بدهید.
هویج را لطفا تکه تکه نکنید!

برخی از هرمیت ها از هویج استقبال می کنند!

آنها ساعت ها بر روی آن به تغذیه می پردازند.

ثبت دیدگاه

بالای صفحه