میگو خشک


درباره ی این جاندار:

توضیحات
توضیحات

نام علمی:
gekochte Sandgarnelen
نام آلمانی:
gekochte Sandgarnelen
انگلیسی:
Shrimp cooked

دسته بندی:

غذا

ثبت دیدگاه

بالای صفحه