راس آتشين حاشيه قرمز:


اين راس در اقيانوس هند،غرب اقيانوس آرام،ژاپن،تايوان،اندونزى،پالائو،ونواوتو،جزاير فيجى و حتى خليج فارس ديده شده است.
اين راس در سال 1992 توسط راندال كشف شده است.
اغلب در عمق 66 تا 90 متر ديده شده و زندگى ميكنند.


گونه ها:

جراح های paracanthurus


گونه ها:

ماهی های متفرقه


گونه ها:

بالای صفحه