پروتئین اسکیمر

شنبه,29مهر1396

نقش پروتئین اسکیمر در آکواریوم


پروتئین اسکیمر به طور موثری در جمع آوری پروتئین و سایر مواد زائد آلی تاثیر دارد و در حفظ سلامت محیط آکواریوم نقش بسزائی دارد.اسکیمر با مخلوط کردن هزاران میکرو حباب هوا در آب آکواریوم در محفظه پروتئین اسکیمر باعث چسبیدن مواد زائد آب به این میکرو حباب های هوا می شود که در نهایت غلیظ شده ی این حباب ها با مواد زائد از راه محفظه مخروطی شکل اسکیمر به داخل کاپ منتقل می شود.

جذب مواد آلی و زائد آب در پایین نگه داشتن سطح نیترات نقش مهمی دارد از مزایای ثانویه ی اسکیمر علاوه بر حذف مواد زائد در کاهش فسفات برای کمک به جلوگیری از رشد نهایی جلبک های مزاحم حذف هر گونه سموم بیولوژیکی منتشر شده از مرجانها و یا بی مهرگان .انتشار و تبادل گازی مناسب وافزایش سطح اکسیژن  در سلامت  موجودات مفید آکواریوم موثر است همچنین با حذف دی اکسید کربن از آب که باعث به وجود آمدن محیط اسیدی در آکواریوم می شود و در حفظ سطح مناسب PH نقش عمده ای دارد.

حذف مواد زائد و سطح چرب برای کمک به بهبود نفوذ نور در آب آکواریوم و جمع آوری موجودات از بین رفته توسط ازن و یودی می شود.

در کل استفاده از پروتئین اسکیمر در آکواریوم بسیار مهم و ضروری است.بالای صفحه