شقایق آپتازیاى هاوايى

جمعه,24فروردین1397

Anemone Sea, Tropical Sea , Aiptasia Pulchella ،ROCK Anemone


اين شقايق حداكثر تا حدود 2/5 اينچ يا 6سانتيمتر رشد ميكند اما اكثر آنها معادل1اينچ رشد ميكنند.
طول عمر آنها نامعلوم است.
توليد مثل اين شقايق ها به سرعت انجام ميشود،و اگر غذاى كافى به شقايق بالغ برسد ميتواند در عرض ده روز چندين شقايق را توليد كند.
رنگ آن تا حدودى شفاف است و به رنگهاى خاكسترى يا قهوه اى غليظ موجود ميباشند،رنگ آنها بستگى به غلظت جلبك همزيست zooxanthellae كه درون بافت شقايق زندگى ميكند ميباشد.
فرم بدن آنها فرمى پليپ مانند ميباشد كه داراى ستون بلند و نازك با يك ديسك در بالاى آن و دهانى در مركز ديسك قرار دارد.
داراى شاخك هايى به حدود 1 سانتيمتر است.
اگر شقايق دچار تهديد بشود يا بترسد،به سرعت شاخك هاى خود را بسته و به شكل يك توپ ميشود.
اين شقايق از پدال يا پايه براى چسبيدن به سطوح و جابجايى در صورت نارضايتى از شرايط آكواريوم استفاده ميكنند بطورى كه شقايق عضلات پايه خود را روى سنگ يا صخره به جلو هل ميدهد(ميخزد) و در حدود 4 سانتيمتر در ساعت حركت ميكند.
آنها براحتى از صخره جدا ميشوند 
در آب معلق شده تا مكان جديدى براى زيستن پيدا كنند.
اندازه:2/5اينچ(6سانتيمتر)-اكثر نمونه ها 1 اينچ(2/5سانتيمتر)
طول عمر:نامعلومبالای صفحه